- دسته رویکرد یادگیری معکوس و تحلیل شبکه های اجتماعی