- دسته سنجش ارتقاء یافته با فناوری

مفهوم شناسي، آزمونهاي الکترونیکي بسته پاسخ و باز پاسخ، کارپوشه الکترونیکي، سنجش تعبیه شده ) embedded) و پنهان ) Stealth) ، داده کاوي آموزشي، واکاوش یادگیري ) learning analytics) ، امنیت و حریم خصوصي در سنجش الکترونیکي، سنجش انطباقي رایانهاي، آزمون هاي الکترونیکي شناختي