- دسته محور: جهت گیری های نوین در فناوری آموزشی

دبیر علمی- اجرایی محور، دکتر یوسف مهدوی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. برای ارسال، پیگیری و یا هر گونه پیشنهاد در این محور با رایانامه yousef.m@khu.ac.i با عنوان دانشنامه فناوری آموزشی پیام ارسال کنید.