فناوری در اموزش ویژه

دبیر علمی- اجرایی محور، دکتر نسرین محمدحسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. برای ارسال، پیگیری و یا هر گونه پیشنهاد در این محور با رایانامه n.mohammadhasani@khu.ac.ir با عنوان دانشنامه فناوری آموزشی پیام ارسال کنید

توضیحات بیشتر

سنجش و ارزشیابی آموزشی

دبیر علمی-اجرای محور: دکتر عیسی رضائی دانشگاه علوم پزشکی مجازی .برای ارسال، پیگیری و یا هر گونه پیشنهاد در این محور با رایانامه rezaeiphd@gmail.com با عنوان دانشنامه فناوری آموزشی پیام ارسال کنید

توضیحات بیشتر