Category محور: فناوری در آموزش رسمی

دبیر علمی- اجرایی محور، دکتر روشن احمدی، از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. برای ارسال، پیگیری و یا هر گونه پیشنهاد در این محور با رایانامه ro.ahmadi58@gmail.com با عنوان دانشنامه فناوری آموزشی پیام ارسال کنید.