همه موضوعات>
چاپ

فناوری در اموزش ویژه

دبیر علمی- اجرایی محور، دکتر نسرین محمدحسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. برای ارسال، پیگیری و یا هر گونه پیشنهاد در این محور با رایانامه n.mohammadhasani@khu.ac.ir با عنوان دانشنامه فناوری آموزشی پیام ارسال کنید