- دسته نمره گذاری، بازخورد و گزارش نتایج

رویکردهاي نمره گذاري )تحلیلي، کلي(، گزارش از حیث نوع اطلاعات )کمي – کیفي- ترکیبي(، گزارش از حیث ذي نفعان)گزارش مدیریتي، گزارش به یادگیرنده، گزارش سازماني، گزارش به والدین(، مفهوم بازخورد، انواع بازخورد )انگیزشي، اطلاعاتي، راهبردي، شناختي(