شرایط ارسال مقاله

 1. با توجه به بین رشته ای بودن حوزه فناوری آموزشی، تمام متخصصین تعلیم-تربیت، صاحبنظر در حوزه فناوری آموزشی و حوزه فناوری اطلاعات که در  مدخل مربوطه صاحب تجربه باشند می توانند با مسئولین محور تماس بگیرند، پس از تأیید مسئول محور، منعی برای ارسال مقاله وجود ندارد.
 2. دانشجویان تحصیلات تکمیلی  پس از تایید مسئول محور می توانند در نگارش مقاله مشارکت داشته باشند.بنابراین ضرورتی ندارد نویسنده یا نویسندگان حتماً هیئت علمی دانشگاه باشند
 3. ترجمه مقاله مورد پذیرش نیست. مقالات باید در سطح گردآوری یا تألیف باشند
 4. برای انتشارت مقالات در دانشنامه هزینه ای از مولفان دریافت نخواهد شد.
 5. از زمان آغاز فرخوان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ تا اطلاع ثانویه مولفین محترم می توانند در تدوین دانشنامه مشارکت  نمایند
 6. محدودیتی برای نوشتن چندین مدخل برای هر نویسنده وجود ندارد، توانایی و کیفیت مقالات توسط کمیته علمی دانشنامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
 7. مقاله ارسالی برای یک یک مدخل می تواند به صورت تیمی نوشته شود. فقط نویسنده مسئول با مسئول هر محور مکاتبه نماید.
 8. با توجه به ماهیت هر مدخل ممکن است تعداد صفحات، مقالات مختلف باشد، لذا اینکه مقاله کوتاه باشد یا بلند بستگی به مدخل و نظر مسئول علمی هر محور دارد. قاعدتا مقالات از نظر ساختار ضروری ا ست در فرمت دانشنامه تدوین گردد.

نحوه ارسال:

 1.  ابتدا به تارنمای http://danesh.iaet.ir/ مراجعه نمایید.
 2. مدخل مد نظر خود را از میان محورها انتخاب کنید
 3. از طریق رایانامه مسئول هر محور(و یا هر طریق دیگر) با مسئول محور تماس بگیرید و درخواست تالیف بدهید.
 4. منتظر پاسخ تایید مسئول محور باشید
 5. پس از تایید مسئول محور نگارش محور را شروع کنید
 6. مقاله شما بعد از نگارش توسط حداقل دو داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
 7. پس از دریافت نتیجه داوری و انجام اصلاحات، مقاله در کمیته علمی دانشنامه نهایی خواهد شد.
 8. در تارنمای دانشنامه منتشر و گواهی پذیرش صادر خواهد شد.

مسئولین محورها همراه با رایانامه آن ها

محور اصلی مسئول محور
پژوهش در فناوری آموزشی دکتر روح اله خدابنده لو

r.bandelou@squ.edu.om

جهت گیری های نوین در فناوری آموزشی دکتر یوسف مهدوی نسب

yousef.m@khu.ac.ir

سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر عیسی رضایی

rezaeiphd@gmail.com

طراحی آموزشی دکتر حمید رضا مقامی

hmaghami@gmail.com

فناوری آموزش از راه دور دکتر اعظم اسفیجانی

esfijani@edu.ui.ac.ir

فناوری برای یادگیرندگان با نیازهای ویژه دکتر نسرین محمدحسنی

n.mohammadhasani@khu.ac.ir

فناوری در آموزش رسمی دکتر روشن احمدی

ro.ahmadi58@gmail.com

نظریه پردازان حوزه فناوری آموزشی دکتر اکبر مومنی راد

a.momenirad@basu.ac.ir